Tlenoterapia hiperbaryczna Warszawa zapisy

Tlenoterapia hiperbaryczna Warszawa zapisy

OXIMA tlenoterapia hiperbaryczna Warszawa

Regulamin świadczenia usług w gabinecie OXIMA - treść dostępna także w gabinecie.

 

§1

Zapisy ogólne

 1. Wszelkie usługi świadczone przez gabinet OXIMA są wykonywane zgodnie z zapisami poniższego regulaminu.
 2. Skorzystanie z usługi wykonanej w OXIMA oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
 3. Niezastosowanie się klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu OXIMA za przeprowadzony zabieg.
 4. Osoby niepełnoletnie w wieku 1 – 18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.
 5. Gabinet OXIMA nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu.
 7. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru, do przechowywania cennych przedmiotów do dyspozycji klientów są ogólnodostępne szafki depozytowe.

 

§2

Cele i zadania

 1. Celem działania Gabinetu jest świadczenie usług z zakresu hiperbarycznej terapii tlenowej w komorze niskiego ciśnienia 1,3 ATA oraz masaże wibracyjne na aparaturze VITBERG.
 2. Do zadań Gabinetu należy w szczególności zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapii tlenowej w komorze hiperbarycznej oraz wibroterapii, przestrzeganie etyki zawodowej, działanie promujące profilaktykę zdrowia, przestrzeganie praw Klienta oraz świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa Klienta.

 

§3

Czas i miejsce świadczenia usług

 1. OXIMA - jest otwarty od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni świątecznych.
 2. Miejscem świadczenia usług jest siedziba Gabinetu.
 3. Zarówno pomieszczenie Gabinetu, jak i wykorzystywane w nim urządzenia spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące działalność usługową.

 

§4

Zasady dla bezpieczeństwa realizacji usług w gabinecie OXIMA

 1. Dla bezpieczeństwa Klientów i uniknięcia obecności osób postronnych do gabinetu OXIMA Klienci są wpuszczani domofonem przez pracownika.
 2. Dla bezpieczeństwa i komfortu Klientów wizyty i usługi realizowane są po uprzednim zapisie wg grafiku wizyt.
 3. Osoby agresywne, będące pod wpływem używek lub niestosujące się do zaleceń personelu będą wypraszane.
 4. Dla płynnej realizacji wizyt oraz uniknięcia natłoku Klienci przychodzą na wizyty zgodnie z godziną zapisu.
 5. Klienci zawsze są proszeni na zabieg przez pracownika, miejscem oczekiwania Klienta jest poczekalnia. 
 6. Klienci poruszają się na terenie gabinetu w obuwiu.
 7. Klienci przebierają się i zdejmują obuwie tuż przed rozpoczęciem zabiegu w wyznaczonym gabinecie.
 8. Teren gabinetu OXIMA jest monitorowany, kamery mają zasięg w częściach wspólnych i korytarzach. Monitoring objęty jest odrębnym regulaminem.

 

§5

Zasady rezerwacji i odwoływania wizyt

 1. Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod nr tel.: 573 328 000, mailowo zapisy@oxima.pl, przez bramkę do zapisów online na portalu BOOKSY lub na miejscu, w siedzibie Gabinetu.
 2. Dokonując rezerwacji e-mail, telefonicznie lub osobiście w gabinecie należy podać imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu. Dokonując rezerwacji online przez bramkę BOOKSY należy podać imię, nazwisko, e-mail i nr telefonu – wymagane przez BOOKSY.
 3. Klient dokonując rezerwacji na zabieg tlenoterapii hiperbarycznej jest zobowiązany do uiszczenia zadatku w celu potwierdzenia woli zapisu – w każdej formie zapisu (online, telefonicznie, mailowo lub osobiście). W trakcie zapisu bramka SMS portalu  wysyła SMS na podany numer telefonu Klienta i kieruje do systemu płatności online.
 4. Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie co najmniej 24 godziny wcześniej.
 5. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie nie później niż 24 godziny przed umówionym terminem - należy ustalić kolejny termin wizyty dla siebie lub kogoś z bliskich, a zadatek zostanie przeniesiony na ten kolejny termin. Jeśli zabieg się nie odbędzie, zadatek przepada z racji nie skorzystania z usługi i jednoczesnego zarezerwowania miejsca.
 6. Odwołanie wizyty później niż 24 godziny przed zaplanowanym terminem skutkuje przepadnięciem zadatku lub potrąceniem wizyty z pakietu przedpłaconych wizyt w ramach karnetu lub VOUCHERU.
 7. Klient, który nie odwołał zarezerwowanego terminu zabiegu min. 24h przed planowaną wizytą chcąc dokonać kolejnego zapisu będzie zobowiązany do dokonania przedpłaty zadatku za usługę w całości, który to przepada z chwilą niepojawienia się w umówionym czasie.
 8. Dla Klienta korzystającego z karnetu na minimum 10 wizyt dopuszcza się do jednego odwołania sesji w dniu wizyty (na mniej niż 24 godziny do umówionej wizyty), każde następne odwołanie sesji w dniu wizyty lub niestawienie się bez uprzedniej informacji skutkuje przepadnięciem wizyty – zostanie ona odnotowana jako zrealizowana.
 9. W przypadku rezerwacji online i chęci zmiany terminu wizyty można to zrobić online na swoim koncie BOOKSY lub należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.
 10. W razie spóźnienia sesja danego Klienta jest odpowiednio skrócona ze względu na kolejny zapis kolejnego Klienta.

 

§6

Zasady wykonywania zabiegów hiperbarycznej terapii tlenowej

 1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi terapii tlenowej klient wypełnia ankietę kwalifikacji do sesji tlenowej zawierającą informację o przeciwwskazaniach do terapii w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu hiperbarycznej terapii tlenowej (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o:
  chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd).
 3. Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Gabinetu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Gabinetu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 4. Klienci przed pierwszym zabiegiem są dokładnie informowani co do charakteru zabiegu oraz jak należy się do niego przygotować.
 5. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta i bezpieczeństwa zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego wykonania, ewentualnie Klient zostanie poproszony o dodatkowe opinie i wskazania od lekarza prowadzącego.
 6. Podczas wizyty pierwszorazowej pracownik dokładnie zapozna Klienta z budową komory oraz przebiegiem sesji, pracownik omówi z Klientem techniki odtykania uszu – niezbędne do odbycia zabiegu.
 7. Przebieg pierwszorazowego zabiegu zawsze wiąże się z pełnym nadzorem pracownika podczas etapu wzrostu ciśnienia w komorze hiperbarycznej. W przypadku szczególnych wskazań pracownik przebywa w towarzystwie Klienta obok komory przez cały zabieg.
 8. Obsługa komory, ustawianie jej parametrów, regulacja ciśnieniem należy do pracownika. Rodzaj ciśnienia, jak i ilości podawanego tlenu zależne będą od oceny przez pracownika indywidualnych preferencji Klienta oraz jego stanu zdrowia
 9. Przebieg regularnego zabiegu nadzorowany jest przez pracownika z zachowaniem intymności i spokoju Klienta, w przypadku szczególnych wskazań pracownik przebywa w towarzystwie Klienta obok komory przez cały zabieg.
 10. Klient jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń pracownika, w razie braku współpracy ze strony Klienta, lub niepewnego zachowania Klienta dla jego bezpieczeństwa zabieg zostanie przerwany przez pracownika.
 11. Wszelkie próby ingerencji w przebieg zabiegu lub manipulowanie elementami komory będą skutkować przerwaniem zabiegu i ewentualną odmową realizacji zabiegów w przyszłości.
 12. Biżuteria i wszelkie ostre przedmioty/narzędzia, które mogą uszkodzić komorę należy pozostawić na zewnątrz.
 13. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do komory substancji łatwopalnych: zapalniczek, zapałek, papierosów; urządzeń zasilanych bateriami np.: telefonów komórkowych oraz prasy codziennej (wyjątek stanowią kolorowe magazyny).
 14. W razie niedostosowania się do zakazu wnoszenia przedmiotów łatwopalnych lub zawierających elektronikę, baterie czy mechanizmy pracownik przerywa zabieg.
 15. W Gabinecie używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia-Państwowy Zakład Higieny. Urządzenia dezynfekowane są naturalnymi środkami do dezynfekcji o szerokim spektrum działania. Do dezynfekcji dłoni stosowane są preparaty do dezynfekcji skóry.
 16. Do komory rekomendujemy ubranie się w odzież ze 100% bawełny.
 17. Przed wejściem do komory należy zdjąć obuwie, w wejściu asystuje pracownik.

 

§7

Zasady wykonywania zabiegów masaży wibracyjnych VITBERG

 1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi masażu wibracyjnego klient wypełnia ankietę kwalifikacji do zabiegu zawierającą informację o przeciwwskazaniach do terapii w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Gabinetu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Gabinetu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 3. Klienci przed pierwszym zabiegiem są dokładnie informowani co do charakteru zabiegu oraz jak należy się do niego przygotować.
 4. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta i bezpieczeństwa zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego wykonania, ewentualnie Klient zostanie poproszony o dodatkowe opinie i wskazania od lekarza prowadzącego.
 5. Obsługa urządzenia masującego VITBERG, jego konfiguracja i ustawianie fotela należy do pracownika. Rodzaj masażu, jak jego intensywność zależne będą od oceny przez pracownika indywidualnych preferencji Klienta oraz jego stanu zdrowia
 6. Wszelkie próby ingerencji w przebieg zabiegu lub manipulowanie elementami urządzenia będą skutkować przerwaniem zabiegu i ewentualną odmową realizacji zabiegów w przyszłości.
 7. Przed położeniem się na aparaturę masującą VITBERG należy zdjąć obuwie, w ułożeniu się Klienta asystuje pracownik.

 

§8

Kartoteki klienta

 1. Każdy Klient w trakcie wizyty pierwszorazowej w gabinecie OXIMA jest proszony o wypełnienie karty danych Klienta, celem założenia kartoteki. Podawane dane to: imię i nazwisko, data urodzenia, telefon komórkowy.
 2. Dane są przechowywane w systemie recepcyjnym gabinetu i nikomu nieudostępniane. Wszelkie zapisy o stanie zdrowia oraz wykonywanych zabiegach są tajne i dostępne tylko dla pracowników gabinetu.

 

§9

Prawa i obowiązki Klienta

 1. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Klient ma prawo do:
  1. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Gabinetu,
  2. uzyskania rzetelnej informacji o proponowanej usłudze hiperbarycznej terapii tlenowej lub masażu wibracyjnego VITBERG, następstwach ich zastosowania lub zaniechania,
  3. pełnej dyskrecji jego osoby,
  4. pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegu,
  5. wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji.
 2. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Klient ma obowiązek:
  1. stosować się do zaleceń personelu,
  2. poinformować personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii,
  3. poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonych zabiegów, gdyż może mieć to istotny wpływ na przebieg dalszej terapii,
  4. przestrzegania zasad higieny osobistej

 

§ 10
Reklamacje

 1. Gabinet OXIMA gwarantuje wykonanie usług z oferty w najwyższym standardzie wg wiedzy i umiejętności swoich pracowników, którzy są przygotowani do wykonywania zabiegów technicznie i merytorycznie.
 2. Od wadliwie wykonanej usługi klient może zgłosić reklamację, która zostanie rozpatrzona i zostaną zaproponowane rozwiązania, które, jeśli wina za wadę leży po stronie gabinetu usatysfakcjonują Klienta.
  Sytuacje, kiedy gabinet nie ponosi odpowiedzialności: 1. brak oczekiwanych efektów 2. uszczerbki na zdrowiu po zabiegu wynikłe z zatajenia schorzenia lub leków przyjmowanych przez Klienta, 3. niestosowanie się do zaleceń w trakcie zabiegu i zaleceń pozabiegowych przekazanych przez personel, na skutek czego doszło do niepożądanych komplikacji.
 3. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres mailowy kontakt@oxima.pl

 

§11

Vouchery upominkowe

 1. W Gabinecie dostępne są vouchery upominkowe, które można nabyć w siedzibie firmy na pojedynczą wizytę lub jej wielokrotność.
 2. Voucher można wykorzystać na zabiegi z oferty Gabinetu.
 3. Voucher realizowany jest w godzinach pracy Gabinetu.
 4. Rezerwacja odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w §4 Regulaminu.
 5. Zmiana terminu jest możliwa jednorazowo zgodnie z zasadami ogólnymi.
 6. Voucher ważny jest 3 miesiące od daty zakupu.
 7. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 8. Voucher nie łączy się z innymi promocjami/ bonami.

 

§12

Przepisy porządkowe

 1. Na terenie Gabinetu istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz bycia pod ich wpływem, a także zażywania środków odurzających.
 2. Klienci przebywający na terenie Gabinetu zobowiązani są do poszanowania mienia będącego jego własnością oraz należącego do innych Klientów, jak również do zachowania czystości.
 3. Za zniszczenie mienia, o którym mowa w ust. 2, Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność finansową.

 

§13

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe klienta przetwarzane są na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Obowiązek informacyjny - RODO przekazywany jest Klientowi podczas pierwszej wizyty.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 3. OXIMA zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu OXIMA powiadomi Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronach Serwisu.
 4. Niewyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług Gabinetu.
 5. Wszelkie skargi/ wnioski Klient może składać na piśmie na adres korespondencyjny:
 6. Podmiotem odpowiedzialnym jest Well&Care Daria Grzechnik-Filipek, ul. Zygmunta Słomińskiego 19 lok 506, 00-195 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na kontakt@oxima.pl
 7. Wszystkie skargi/ wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia ich wpływu.

Tlenoterapia hiperbaryczna

Godziny otwarcia

wt. 10:00-18:00
śr.  12:00-20:00
czw. 12:00-20:00

pt. 10:00-18:00

sob. 09:00-18:00

Zapisy
zapisy@oxima.pl
tel. 573-328-000

OXIMA tlenoterapia hiperbaryczna Warszawa

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie oraz wykorzystywanie treści ze strony www.oxima.pl bez zgody właścicieli zabronione.
Uprasza się konkurencyjne gabinety o zachowanie powagi w tworzeniu własnych stron www i treści marketingowych. 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.